Průběh prací

Prohlédněte si celou historii projektu Nad Zlatou řekou od prvních kroků až po současnou situaci.

Listopad 2020
Založení firmy Bemo Home s.r.o.
Prosinec 2020
Místní komunikace

Vyhotovení projektové dokumentace na místní komunikaci v obci Lešany, chodníky, odvodnění komunikace (drenáže a vsakovací objekty), dopravně inženýrské označení (dopravní značení) - Ing. Tichovský Roman, Na Karlově 94, 256 01 Benešov.

Březen 2021
Rozšíření vodovodu a kanalizace
Vyhotovení projektové dokumentace k vodním dílům – rozšíření vodovodu a kanalizace, vodovodní a kanalizační přípojky - J. Bejček, VODOMONT, Tyršova 1902, 256 01 Benešov.
Červen 2021
Povolení a podpisy smluv

Společné povolení MÚ v Benešově k vodním dílům – rozšíření vodovodu a kanalizace.

Podpis smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení.

Podpis smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 k V.

Červenec 2021
Smlouva o dílo na inženýrské sítě

Uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem inženýrských sítí.

Předání staveniště zhotoviteli inženýrských sítí.

Srpen 2021
Zahájení prací

Zahájení prací na inženýrských sítích.

Září 2021
Plánovací smlouva s obcí

Uzavření plánovací smlouvy s obcí Lešany.

Září – Říjen 2021
Realizace vodovodu a kanalizace

Realizace vodovodního řadu a vodovodních přípojek, kanalizačního řadu a kanalizačních přípojek.

Říjen 2021
Projektová dokumentace na el. přípojky

Vyhotovení projektové dokumentace na elektrické přípojky a trafostanici - ELEKTROŠTIKA, s.r.o. U Družstva Ideál 13, 140 00 Praha 4.

Projektová dokumentace - kabelové vedení

Vyhotovení projektové dokumentace na nové kabelové vedení VN 22 kV a optickou infrastrukturu, demontáž nadzemního vedení VN 22 kV - Elektromontáže s.r.o., Polní 450, 252 29 Let.

Listopad 2021
Povolení na stavbu komunikace

Společné povolení stavby komunikace a jejího odvodnění.

Projektová dokumentace na veřejné osvětlení

Vyhotovení projektové dokumentace na veřejné osvětlení, ELEKTROŠTIKA, s.r.o., U Družstva Ideál 13, 140 00 Praha 4.

Březen 2022
Stavební povolení a územně plánovací informace

Uzemní souhlas MÚ v Týnci nad Sázavou s umístěním stavby kabelového vedení a transformační stanice.

Uzemní souhlas MÚ v Týnci nad Sázavou s umístěním stavby veřejného osvětlení.

Územně plánovací informace MÚ v Benešově o podmínkách využívání území.

Dodatek č. 1 plánovací smlouvy s obcí Lešany.

Duben 2022
Stavební povolení - kabelové vedení

Územní rozhodnutí MÚ v Týnci nad Sázavou na nové kabelové vedení VN 22 kV a optickou infrastrukturu, demontáž nadzemního vedení VN 22 kV.

Květen 2022
Smlouva o dodávce pitné vody

Podpis smlouvy s obcí Lešany o dodávce pitné vody - vodovodní přípojky (obci zaplacen poplatek za vodovodní přípojky dle veřejné vyhlášky).

Červen 2022
Realizace dešťové kanalizace (vsaky)
Červenec 2022
Smlouva o přeložce vysokého napětí (VN)

Podpis smlouvy o realizaci přeložky VN s ČEZ distribuce, a.s. Zaplacení poplatku ČEZu za realizaci přeložky VN.

Zajímá vás, jak projekt Nad Zlatou řekou vznikl? Více v našem příběhu.