Informace k souhlasu s poskytnutím, zpracováním a uchováním osobních údajů.

S odesláním svých kontaktních údajů prostřednictvím kontaktního formuláře na internetové stránce nadzlatourekou.cz, uživatel uděluje správci Bemo Home s.r.o., IČ: 09623884, sídlo: Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3, Žižkov souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováním svých poskytnutých osobních údajů dle obecného nařízení EU č. 2016/679, o ochraně osobních údajů.​


Tyto osobní údaje budou shromažďovány, uchovávány a zpracovávány za účelem možného budoucího kontaktování uživatele nebo zasílání obchodních sdělení správce.

Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány v elektronické nebo písemné podobě. Uživatel bere na vědomí, že je oprávněn získat od správce informace, jaké osobní údaje o něm správce zpracovává, v případě jejich nepřesnosti nebo neúplnosti má právo na jejich opravu, doplnění či výmaz, má právo vznést námitku, má právo na omezení zpracování jeho osobních údajů a právo na přenositelnost jeho osobních údajů, vše v souladu s platnými právními předpisy, upravujícími ochranu osobních údajů. Tento souhlas uživatel uděluje na dobu 5 (pěti) let ode dne jeho udělení. Uživatel současně bere na vědomí, že je oprávněn tento souhlas kdykoliv odvolat a to e-mailem, zaslaným na adresu pozemky@nadzlatourekou.cz. V takovém případě zajistí správce bez zbytečného odkladu likvidaci uživatelových osobních údajů. Uživatel je oprávněn v případě porušení povinností správce v oblasti nakládání s jeho osobními údaji podat stížnost u příslušného dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.